خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
امير رضائي

امير رضائي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

كودكان هوشمند خلاق

كودكان هوشمند خلاق

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
ساير

خرد نويسان آسمان

خرد نويسان آسمان

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

مرتضي چشمه نور

مرتضي چشمه نور

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

هادي زينلي

هادي زينلي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

بهنام قرجه لو

بهنام قرجه لو

امتیاز

موضوع فعالیت
حکمراني و مديريت فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

زيبا مغربي

زيبا مغربي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

علي مزرعه

علي مزرعه

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

حميد بهشتي

حميد بهشتي

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
موشن‌گرافي

امير ابراهيمي مشكاپشتي

امير ابراهيمي مشكاپشتي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

محمد مدواري بن توت

محمد مدواري بن توت

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

شاهرخ خواجه

شاهرخ خواجه

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

اسماعيل فضلي زاده

اسماعيل فضلي زاده

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
ساير

حسن زماني خرمنديچالي

حسن زماني خرمنديچالي

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

علي محمد رجبي

علي محمد رجبي

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
سايت

سيدعلي عسكر عادلي پور

سيدعلي عسكر عادلي پور

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
ساير