شاقول

سرويس امتيازدهي به فعالان و محصولات فرهنگي ديجيتال است. از اين طريق مي­ توانيد به کسب­ وکارهاي مختلف و محصولات و خدمات آنها امتياز دهيد و نيز رتبه­ بندي کسب ­وکارها و محصولات ديگران را مشاهده کنيد و با برترين­هاي اين حوزه آشنا شويد. همچنين در اين سرويس مي توانيد رتبه ­بندي کسب­وکار و محصولات خود را مشاهده نماييد و از نظرات ديگران دربارة فعاليت ­هاي خود مطلع شويد