خانه شناسا $title
موضوع
حکمراني فرهنگي

قالب
هداياي فر هنگي

مهارت ها
-

اطلاعات تحصیلی
ديپلم

اطلاعات تماس
کرمانشاه، سرپل ذهاب


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار