○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

بشناسیم

«بشناسیم» مجموعه ای از پنج سرویس «شناسا»، «گپ و گفت»، «قفسه»، «چنته» و «دست در دست» است که آشنایی و تعامل مخاطبان با محصولات، کسب وکارهای فرهنگی دیجیتال، پلتفرم های برتر و کنشگران کارآفرینی فرهنگی در فضای مجازی را فراهم می سازد. در این شبکة تعاملی، شما می توانید با فعالیت ها و تجربیات افراد و واحدهای تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری در فضای مجازی آشنا شوید و فعالیت ها و تجربیات خود را نیز به دیگران معرفی کنید و نیز از زمینه های مشارکت و همکاری با دیگر کسب و کارها آگاهی یابید.

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

همکاری کنیم

«همکاری کنیم» مجموعه ای از شش سرویس «صفحه خیال»، «نوبرانه»، «تحفه»، «گذر فرهنگ»، «جلوه گاه» و «پیمان» است که در آن می توانید نیازهای کسب وکار خود را بشناسید؛ ایده های خود را عملیاتی کنید؛ با راهنمایی متخصصان، مدل کسب وکار خود را پیاده سازی کنید؛ با روش های تامین سرمایه و انواع تسهیلات و حمایت ها آشنا شوید؛ تبلیغات و بازاریابی محصولات و خدمات خود را انجام دهید؛ با رویدادها مختلف آشنا شوید و در آنها شرکت کنید؛ با قوانین مربوطه آشنا شوید و با راهنمایی متخصصان، قراردادهای خود را تنظیم کنید.

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

رشد کنیم

«رشد کنیم» مجموعه ای از چهار سرویس «چراغ»، «تخته سیاه»، «آینه» و «شاقول» است که در آن می توانید در زمینه ها و مراحل مختلف کسب و کارهای فرهنگی دیجیتال، از مشاوره های تخصصی بهره مند شوید؛ آگاهی لازم را برای ایجاد، تثبیت و توسعة فعالیت های خود به دست بیاورید؛ از آموزش های تخصصی استفاده کرده و دانش و مهارت های خود را ارتقاء دهید؛ خدمات لازم را برای حل مشکلات فعالیت های خود دریافت کنید؛ به کسب و کارها و محصولات دیگران امتیاز دهید و نیز جایگاه فعالیت خود را در رده بندی های مختلف مشاهده کنید.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○