خانه تحفه سرمایه پذیر
طراحان بر خط پير زال
طراحان بر خط پير زال
نوع خدمت
ايده

پلتفرم خدمات روانشناختي هنر کودک

نوع حمایت
مالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 1,000,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات آموزشي و پژوهشي - کودک و نوجوان

قالب
سايت

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران