خانه تحفه سرمایه پذیر
نوع خدمت
ايده

آرشيو نقش و طرح

نوع حمایت
مالي

مدل حمایتی
همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 1,000,000,000 ریال تا مبلغ 4,000,000,000 ریال

موضوع
بازاريابي و تبليغات

قالب
هنرهاي تجسمي

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران