خانه تحفه سرمایه پذیر
نوع خدمت
ايده

پلتفرم خدمات صنايع دستي لاميرا

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي

قالب
ساير - هنرهاي تجسمي

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران