خانه تحفه سرمایه پذیر
هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان
هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان
نوع خدمت
ايده

پلتفرم عرضه محصولات و خدمات هنرهاي دست ساز انشان

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 200,000,000 ریال تا مبلغ 4,000,000,000 ریال

موضوع
ساير موارد - خدمات اجتماعي

قالب
سايت - هنرهاي تجسمي

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران