خانه تحفه سرمایه پذیر
سجاد جمشيديان
سجاد جمشيديان
نوع خدمت
ايده

اپليکيشن خدمات کتابخواني چي ماه کودک

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
تربيت و کودک و نوجوان

قالب
کتاب و نشر

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران