خانه تحفه سرمایه پذیر
علي اكبر عبدياني نژاد
علي اكبر عبدياني نژاد
نوع خدمت
ايده

سايت خدمات تئاتر زاگرس

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 3,000,000,000 ریال

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري - خانواده و سبک زندگي - انقلاب اسلامي و مقاومت - خدمات اجتماعي

قالب
سايت

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران