خانه تحفه سرمایه پذیر
علي اكبر عبدياني نژاد
علي اكبر عبدياني نژاد
نوع خدمت
ايده

سايت خدمات تئاتر زاگرس

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 3,000,000,000 ریال

موضوع
خانواده و سبک زندگي - خدمات فرهنگي اجتماعي - اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري - انقلاب اسلامي و مقاومت

قالب
سايت

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران