خانه تحفه سرمایه پذیر
سيدحامد موسوي قوام آبادعليا
سيدحامد موسوي قوام آبادعليا
نوع خدمت
ايده

پلتفرم زيست مجازي سالم

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
سايت

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران