خانه تحفه سرمایه پذیر
ارمغان ايل قشقايي
ارمغان ايل قشقايي
نوع خدمت
ايده

پلتفرم خدمات فرهنگي موسيقي محلي

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 5,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات فرهنگي اجتماعي

قالب
موسيقي و پادکست

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران