خانه تحفه سرمایه پذیر
ميلاد جعفري سيسي
ميلاد جعفري سيسي
نوع خدمت
محصول

کتاب تعاملي واقعيت افزوده داستان پيامبران

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 1,000,000,000 ریال تا مبلغ 7,000,000,000 ریال

موضوع
معارف ديني

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران