خانه تحفه سرمایه پذیر
جواد صالحي حاجي آبادي
جواد صالحي حاجي آبادي
نوع خدمت
محصول

ازدواج معلولين

نوع حمایت
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی
ساير

میزان حمایت
از مبلغ 2,000,000,000 ریال تا مبلغ 3,000,000,000 ریال

موضوع
خانواده و سبک زندگي

قالب
موشن‌گرافي

ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران