نوع خدمت:
محصول

سايت کيدز24

نوع حمایت:
مالي

مدل حمایتی: شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 1,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 3,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: