نوع خدمت:
محصول

سامانه ملي اميد زندگي

نوع حمایت:
مالي

مدل حمایتی: همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 15,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 20,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: