نوع خدمت:
محصول

آيتونز

نوع حمایت:
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی: شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

از مبلغ: 1,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 5,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: