نوع خدمت:
ايده

حماسه بيداري

نوع حمایت:
مالي

مدل حمایتی: ساير

از مبلغ: 8,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 10,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: