نوع خدمت:
ايده

راه اندازي اپليکشن سفارش منسوجات صنايع دستي

نوع حمایت:
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی: همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 5,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 7,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: