نوع خدمت:
ايده

راه اندازي کسب و کار منسوجات صنايع دستي

نوع حمایت:
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی: همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 2,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 4,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: