نوع خدمت:
ايده

پلتفرم خدمات هنري لانتانا

نوع حمایت:
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی: شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 500,000,000 ریال

تا مبلغ: 10,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: