نوع خدمت:
ايده

پلتفرم عناب گون

نوع حمایت:
مالي

مدل حمایتی: همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 500,000,000 ریال

تا مبلغ: 1,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: