نوع خدمت:
ايده

پلتفرم عناب گون

نوع حمایت:
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی: شراکت در مالکيت اثر، همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 1,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 5,000,000,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: