نوع خدمت:
ايده

پلتفرم خدمات عرضه زيور آلات نقره

نوع حمایت:
مالي، غيرمالي

مدل حمایتی: همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

از مبلغ: 1,000,000,000 ریال

تا مبلغ: 1,648,500,000 ریال

لیست سرمایه گذاران: