خانه تحفه سرمایه پذیر
ارمغان ايل قشقايي
ارمغان ايل قشقايي
نوع خدمت
ايده

بازار فروش اثار

نوع حمایت
مالي

مدل حمایتی
همکاري در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 1,000,000,000 ریال تا مبلغ 2,000,000,000 ریال

موضوع


قالب


ثبت سرمایه
لیست سرمایه گذاران