نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 1,000,000,000 ریال

موضوع
ساير موارد

قالب
شبکه اجتماعي

اسامی خدمات حمایتی: