نوع حمایتی:
مالي

مدل حمایتی: مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 1,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب
سايت

اسامی خدمات حمایتی: