نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: خريد سهم و مالکيت اثر، مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات، ساير

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 3,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي - خدمات فرهنگي اجتماعي - خانواده و سبک زندگي - تربيت و کودک و نوجوان - سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي

قالب
سايت

اسامی خدمات حمایتی: