نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: خريد سهم و مالکيت اثر، مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 1,000,000,000 ریال تا مبلغ 10,000,000,000 ریال

موضوع
تربيت و کودک و نوجوان

قالب
سايت

اسامی خدمات حمایتی: