خانه تحفه سرمایه گذار
پاسخ روشن انديشه
پاسخ روشن انديشه
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 200,000,000 ریال تا مبلغ 1,000,000,000 ریال

موضوع
خدمات اجتماعي - خدمات آموزشي و پژوهشي

قالب
ساير - کتاب و نشر - موسيقي و پادکست

اسامی خدمات حمایتی