خانه تحفه سرمایه گذار
آركا باركاو ويرا
آركا باركاو ويرا
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 1,500,000,000 ریال

موضوع
خدمات آموزشي و پژوهشي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - سايت - ساير

اسامی خدمات حمایتی