خانه تحفه سرمایه گذار
هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان
هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 500,000,000 ریال تا مبلغ 2,000,000,000 ریال

موضوع
ساير موارد - انقلاب اسلامي و مقاومت - خدمات اجتماعي

قالب
سايت - هنرهاي تجسمي

اسامی خدمات حمایتی