خانه تحفه سرمایه گذار
علي اكبر عبدياني نژاد
علي اكبر عبدياني نژاد
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 400,000,000 ریال تا مبلغ 1,200,000,000 ریال

موضوع
خدمات فرهنگي اجتماعي - ساير موارد - اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري - انقلاب اسلامي و مقاومت

قالب
سايت - ساير

اسامی خدمات حمایتی