خانه تحفه سرمایه گذار
ارمغان ايل قشقايي
ارمغان ايل قشقايي
نوع حمایتی
غيرمالي

مدل حمایتی
مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 200,000,000 ریال تا مبلغ 1,000,000,000 ریال

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري - بازي و سرگرمي - خدمات اجتماعي

قالب
شبکه اجتماعي - کليپ و نماهنگ

اسامی خدمات حمایتی