نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 100,000,000 ریال تا مبلغ 1,000,000,000 ریال

موضوع
خانواده و سبک زندگي - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي - حکمراني و مديريت فرهنگي - اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - سايت

اسامی خدمات حمایتی: