نوع حمایتی:
غيرمالي

مدل حمایتی: مشارکت در توليد و عرضه محصولات و خدمات

میزان حمایت
از مبلغ 100,000,000 ریال تا مبلغ 300,000,000 ریال

موضوع
خدمات فرهنگي اجتماعي - تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي

قالب
فيلم - کتاب و نشر - سايت

اسامی خدمات حمایتی: