شناسا

سرويس جستجو و معرفي فعالان حقيقي و حقوقي در حوزة کسب­ وکارهاي فرهنگي ديجيتال است. از طريق اين سرويس مي­ توانيد ثبت ­نام کرده و توسط پروفايل اختصاصي، محصولات و خدمات کسب ­وکار خود را به مخاطبان معرفي کنيد. همچنين در اين سرويس ­با محصولات و خدمات ساير کسب ­وکارهاي فرهنگي ديجيتال در کشور آشنا مي شويد.

تعداد کل ثب نام کنندگان
۱۰۴۷
تعداد ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۰