خانه شناسا
تعداد ثب نام کنندگان
۱۰۶۶
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۵
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
رضا راحمي

رضا راحمي

امتیاز

موضوع فعالیت
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب فعالیت
انيميشن

هادي عسكري پور

هادي عسكري پور

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

راضيه صحبتي كردخوردي

راضيه صحبتي كردخوردي

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
فيلم

اسلام نطاق

اسلام نطاق

امتیاز

موضوع فعالیت
معارف و مناسک ديني
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

حميد ضيائي پرور

حميد ضيائي پرور

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

سياوش صلواتيان

سياوش صلواتيان

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

عباسعلي مشكاني

عباسعلي مشكاني

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

علي اسفنديار

علي اسفنديار

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

حامد پناهي

حامد پناهي

امتیاز

موضوع فعالیت
اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

رضا منصوري

رضا منصوري

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

نبي اله خيري

نبي اله خيري

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

توسعه دانش صبح فردا

توسعه دانش صبح فردا

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

سيدعباس حسيني ابراهيم زاده

سيدعباس حسيني ابراهيم زاده

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
شبکه اجتماعي

عقيل منصوري لطفعلي

عقيل منصوري لطفعلي

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

وهاب خدابخشي

وهاب خدابخشي

امتیاز

موضوع فعالیت
سرگرمي، تفريح و نشاط اجتماعي
قالب فعالیت
بازي‌هاي رايانه‌اي

مهدي منصوري خواه

مهدي منصوري خواه

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
سايت