خانه شناسا سيدداود عابدي
موضوع
کودک و نوجوان

قالب
ساير

مهارت ها
شعرخوانی

اطلاعات تحصیلی
ديپلم

اطلاعات تماس
تهران، قرچک


-


افتخارات