خانه شناسا كلان دانش سهند
موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب
ساير

شناسه ملی شرکت
۱۴۰۰۴۰۸۲۹۷۰

نام نام خانوادگی مدیرعامل
سيدمصطفي کلامي هريس

اطلاعات تماس
تهران، تهران


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار