محدثه نسل فلاح

محدثه نسل فلاح

حقيقي

موضوع فعالیت:
هنري

قالب فعالیت:
هنرهاي تجسمي

مهارت ها:
خوشنویسی،نقاشی خط،عروسک سازی،نگارگری

اطلاعات تحصیلی
ليسانس , رياضي محض , دانشگاه خوارزمي تهران

سوابق شغلی
عضو رسمي انجمن خوشنويسان ايران،شرکت درنمايشگاههاي جمعي وانفرادي،شرکت درجشنواره هاي هنري،آموزش خوشنويسي ونقاشي در مدلرس وآموزشگاهها

اطلاعات تماس
تهران , تهران Fallah.m11@gmail.com -