آيت عباس آبادي

آيت عباس آبادي

حقيقي

موضوع فعالیت:
خدمات فرهنگي اجتماعي

قالب فعالیت:
شبکه اجتماعي

مهارت ها:
رایانه کار درجه 2

اطلاعات تحصیلی
فوق ليسانس , مديريت , دانشگاه آزاد

سوابق شغلی
جوان نمونه کشور در بخش فعاليتهاي اجتماعي

اطلاعات تماس
کرمانشاه , کنگاور ayat.abasabadi@gmail.com -

افتخارات

جوان نمونه کشور در بخش فعاليتهاي اجتماعي

جوان نمونه کشور در بخش فعاليتهاي اجتماعي ۱۳۹۲