خانه شناسا فرهنگي هنري بازي پژوهي مهر و ماه
فرهنگي هنري بازي پژوهي مهر و ماه
فرهنگي هنري بازي پژوهي مهر و ماه
موضوع
خانواده و سبک زندگي - خدمات آموزشي و پژوهشي - کودک و نوجوان - معارف ديني - بازي و سرگرمي

قالب
بازي‌هاي رايانه‌اي - برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

شناسه ملی شرکت
۱۴۰۰۶۸۰۰۶۶۸

نام نام خانوادگی مدیرعامل
محمد مهدي خيرانديش

اطلاعات تماس
قم، قم


-


افتخارات