خانه شناسا رحمن زنگنه
موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت - خانواده و سبک زندگي - خدمات آموزشي و پژوهشي

قالب
شبکه اجتماعي

مهارت ها
کارشناس سواد رسانه و فضای مجازی - مدرس سوادرسانه - مدرس آسیب های اجتماعی خانواده ها در فضای مجازی - مدرس دوره آموزشي - تدوین فیلم - سخنران سواد رسانه و فضای مجازی جنگ نرم عملیات روانی و جنگ شناختی و سواد بازی های رایانه ای - آموزش معارف انقلاب اسلامی - اموزش سبک زندگی اسلامی - اموزش گردانهای سایبری

اطلاعات تحصیلی
ليسانس

اطلاعات تماس
خوزستان، دزفول
افتخارات