خانه شناسا فضل اله محمودي
موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري

قالب
کتاب و نشر - عکس و پوستر

مهارت ها
نوشتن پاراگراف

اطلاعات تحصیلی
فوق ليسانس

اطلاعات تماس
همدان، نهاوند


-


افتخارات


فعالیت ها در پلتزار