خانه اخبار
گسترش Beacon ها(فانوس) و محل هاي ويژه براي سرويس هاي هاي ويژه

گسترش Beacon ها(فانوس) و محل هاي ويژه براي سرويس هاي هاي ويژه

Chatbot (ربات هاي گفتگو)

Chatbot (ربات هاي گفتگو)