مديسا

موضوع: خانواده و سبک زندگي

قالب: برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

معرفی کوتاه اثر:نرم افزار هوشمند مديريت مجتمع هاي مسکوني .اداري و تجاري کشور

تاریخ تولید: ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: اپليکيشن

رتبه بندی کل: -