پورتال مديريت جامع خدمات آموزشي تحت وب

موضوع: خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:اين سامانه بر اساس نياز آموزشگاه هاي هنري و سهولت کار در کليه مسائل مالي و اداري مرتبط با آموزشگاه هاي هنري تهيه و توليد شده است . <br>در مرحله نخست اين سامانه براي آموزشگاه موسيقي ارديبهشت که زير مجموعه اي از پرديس هنر ارديبهشت ميباشد به آدرس www.ordibeheshtmusic.com نصب و اجرا شده است. <br>اميدواريم با استفاده از اين سامانه مديريت اداري و مالي آموزشگاه هاي هنري براي مديران آسان و به روز و هميشه در دسترس باشد.

تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: پايگاه اينترنتي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -